Tư vấn
0937575788

Chi Tiết Sản Phẩm

THÉP HỘP

BẢNG QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP VUÔNG - CHỮ NHẬT Đơn vị tính: Kg/cây 6m
Chiều dày ống  (mm) 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2 2.3 2.5 2.8 3 3.2 3.5
Kích thước (mm)  

10 x 30 2.53 2.87 3.21 3.54 3.87 4.2 4.83 5.14 6.05              
12 x 12 1.47 1.66 1.85 2.03 2.21 2.39 2.72 2.88 3.34 3.62            
13 x 26 2.46 2.79 3.12 3.45 3.77 4.08 4.7 5 5.88              
14 x 14 1.74 1.97 2.19 2.41 2.63 2.84 3.25 3.45 4.02 4.37            
16 x 16 2 2.27 2.53 2.79 3.04 3.29 3.78 4.01 4.69 5.12            
20 x 20 2.53 2.87 3.21 3.54 3.87 4.2 4.83 5.14 6.05 6.36            
12 x 32 2.79 3.17 3.55 3.92 4.29 4.65 5.36 5.71 6.73 7.39 8.34 8.95        
20 x 25 2.86 3.25 3.63 4.01 4.39 4.76 5.49 5.85 6.9 7.57 8.55 9.18        
25 x 25 3.19 3.62 4.06 4.48 4.91 5.33 6.15 6.56 7.75 8.52 9.64 10.36        
20 x 30 3.19 3.62 4.06 4.48 4.91 5.33 6.15 6.56 7.75 8.52 9.64 10.36        
15 x 35 3.19 3.62 4.06 4.48 4.91 5.33 6.15 6.56 7.75 8.52 9.64 10.36        
30 x 30 3.85 4.38 4.9 5.43 5.94 6.46 7.47 7.97 9.44 10.4 11.8 12.72        
20 x 40 3.85 4.38 4.9 5.43 5.94 6.46 7.47 7.97 9.44 10.4 11.8 12.72        
25 x 50 4.83 5.51 6.18 6.84 7.5 8.15 9.45 10.09 11.98 13.23 15.06 16.25        
40 x 40 5.16 5.88 6.6 7.31 8.02 8.72 10.11 10.8 12.83 14.17 16.14 17.43 19.33 20.57    
30 x 60     7.45 8.25 9.05 9.85 11.43 12.21 14.53 16.05 18.3 19.78 21.97 23.4    
50 x 50       9.19 10.09 10.98 12.74 13.62 16.22 17.94 20.47 22.14 24.6 26.23 28.6 31.17

Dung sai cho phép về mặt cắt +/-1%
Dung sai cho phép về trọng lượng +/- 8%

 

BẢNG QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP VUÔNG - CHỮ NHẬT Đơn vị tính: Kg/cây 6m     
Chiều dày ống (mm) 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2 2.3 2.5 2.8 3 3.2 3.5 3.8 4    
Kích thước (mm)      

60 x 60 12.16 13.24 15.38 16.45 19.61 21.7 24.8 26.85 29.88 31.88 33.86 37.77        
40 x 80 12.16 13.24 15.38 16.45 19.61 21.7 24.8 26.85 29.88 31.88 33.86 37.77        
45 x 90   14.93 17.36 18.57 22.16 24.53 28.05 30.38 33.84 36.12 38.38 42.71        
40 x 100     18.02 49.27 23.01 25.47 29.14 31.56 35.15 37.53 39.89 43.39 48 50.4    
90 x 90       24.93 29.79 33.01 37.8 40.98 45.7 48.83 51.94 56.58 61.17 64.21    
60 x 120       24.93 29.79 33.01 37.8 40.98 45.7 48.83 51.94 56.58 61.17 64.21    
100 x 100         33.18 36.78 42.14 45.69 50.98 54.49 57.97 63.17 68.33 71.74    

Dung sai cho phép về mặt cắt +/-1%
Dung sai cho phép về trọng lượng +/- 8%

 

Tiêu chuẩn     Độ bền cơ lý
Standard Mác thép Mechanical Properties
  Grade Giới hạn chảy Giới hạn đứt Độ giãn dài
    Yeild Point Tensile Strength Elongation
    (N/mm2) (N/mm2) (%)

 

Steel bars for concrete reinforcement 
TCVN CT 33 240 min  -
1651 - 85 CT 34 230 min 340 ÷ 440 32 min
(1765 - 85 ) CT 38 250 min 380 ÷ 490 26 min
  CT 42 270 min 420 ÷ 540 24 min
  CT 51 290 min 510 ÷ 640 20 min
TCVN 25Mn2Si 392 min 590 min 14 min
3104 - 79 35MnSi 392 min 590 min 14 min
JIS G3112 SD 295A 295 min 440 ÷ 600 16 min (d<25mm)
18 min (d≥25mm)
SD 345 345 ÷ 440 490 min 18 min (d<25mm)
20 min (d≥25mm)
SD 390 390 ÷ 510 560 min 16 min (d<25mm)
18 min (d≥25mm)
SD 490 490  ÷ 625 620 min 12 min (d<25mm)
14 min (d≥25mm)
ASTM A615 Gr 40 300 min 500 min 11 min (d=10mm)
/A615M - 94 12 min (d>10mm)
  Gr 60 400 min 600 min 9 min (d≤20mm)
  8 min (20
BS 4449 Gr 250 250 min 287 min 22 min
Gr 460 460 min 483 min 12 min
ΓOCT  25Γ 2C 380 min 580 min 14 min
5780 - 82 35Γ C 380 min 580 min 14 min
ΓOCT CT2 196 min 334 ÷ 412 26 min
380 - 89  CT3 225 min 373 ÷ 461 22 min
  CT4 245 min 412 ÷ 510 20 min
  CT5 265 min 490 ÷ 608 16 min

 Rolled steel for general structure
TCVN CT 33 240 min  -
1651 - 85 CT 34 230 min 340 ÷ 440 32 min
(1765 - 85 CT 38 250 min 380 ÷ 490 26 min
  CT 42 270 min 420 ÷ 540 24 min
  CT 51 290 min 510 ÷ 640 20 min
JIS G3101  SS 330 235 min 330 ÷ 430 25 min
1995 SS 400 235 min 400 ÷ 510 21 min
  SS 490 275 min 490 ÷ 610  19 min
  SS 540 390 min 540 min 16 min
JIS G3106 SM400 A 235 min 400 ÷ 510 23 min
1995 SM400 B 235 min 400 ÷ 510 23 min
  SM490 A 315 min 490 ÷ 610 22 min
  SM490 B 315 min 490 ÷ 610 22 min
  SM490 YA 355 min 490 ÷ 610 19 min
  SM490 YB 355 min 490 ÷ 610 19 min
ΓOCT CT2 196 min 334 ÷ 412 26 min
380 - 89 CT3 225 min 373 ÷ 461 22 min
  CT4 245 min 412 ÷ 510 20 min
  CT5 265 min 490 ÷ 608 16 min
ASTM 1997 A 36 250 400 ÷ 550 20 min
A572 Gr42 290 415 min 20 min
A572 Gr50 345 450 min  18 min
BS 4360  40B 245 340 ÷ 550 22
1986 40C 245 340 ÷ 550 22
  43A 265 430 ÷ 580 20
  43B 265 430 ÷ 580 20
  43C 265 430 ÷ 580 20
  50A 345 490 ÷ 640 18
  50B 345 490 ÷ 640 18
  50C 345 490 ÷ 640 18
DIN 17100 RST37-2 225 340 ÷ 470 26
ST44-2 265 410 ÷ 540 22
GB700 - 88 Q235A  225 min 375 min 21 min
Q235B  225 min 375 min 21 min
Q235C  225 min 375 min 21 min
  Q235D  225 min 375 min 21 min
GB/T1591 - 94 Q345  325 min 470 min 21 min

Sheet piles 
JIS A5528 SY 295 295 min 490 min 17 min
1998 SY 390 390 min 540 min 15 min
Tiêu chuẩn Mác thép Thành phần hóa học
    C Si Mn P (max) S (max)

Steel bars for concrete reinforcement 
TCVN CT33 0.06 - 0.12 0.12 - 0.30 0.25 - 0.50 0.04 0.045
1651 - 85 CT34 0.09 - 0.15 0.12 - 0.30 0.25 - 0.50 0.04 0.045
(1765 - 85 ) CT38 0.14 - 0.22 0.12 - 0.30 0.40 - 0.65 0.04 0.045
  CT42 0.18 - 0.27 0.12 - 0.30   0.40 - 0.70 0.04 0.045
  CT51 0.28 - 0.37 0.15 - 0.35 0.50 - 0.80 0.04 0.045
TCVN  25Mn2Si 0.20 - 0.29 0.60 - 0.90 1.20 - 1.60 0.04 0.045
3104 - 79 35MnSi 0.30 - 0.37 0.60 - 0.80 0.80 - 1.20 0.04 0.045
JIS G3505  SWRW10 0.13 max 0.30 max 0.06 max 0.04 0.04
2004 SWRW12 0.15 max 0.30 max 0.065 max 0.04 0.04
JIS G3112 SD 295A       0.05 0.05
SD 345 0.27 max 0.55 max 1.60 max 0.04 0.04
SD 390 0.29 max 0.55 max 1.80 max 0.04 0.04
SD 490 0.32max 0.55max 1.80max 0.04 0.04
ASTM A615 Gr 40  0.21 max  0.40 max 1.35 max 0.04 0.05
/A615M - 94 Gr 60  0.30 max  0.50 max  1.50 max 0.04 0.05
BS 4449 Gr 250  0.25 max  0.50 max  1.50 max 0.06 0.06
Gr 460  0.25 max  0.50 max  1.50 max 0.05 0.05
ΓOCT  25Γ2C 0.20 - 0.29 0.60 -0.90 1.20 - 1.60 0.04 0.045
5780 - 82 35ΓC 0.30 - 0.37 0.60 - 0.80 0.80 - 1.20 0.04 0.045
ΓOCT CT2 0.09 - 0.15 0.12 - 0.30 0.25 - 0.05 0.045 0.045
380 - 71 CT3 0.14 - 0.22 0.12 - 0.30 0.40 - 0.60 0.045 0.045
  CT4 0.18 - 0.27 0.12 - 0.30 0.40 - 0.70 0.045 0.045
  CT5 0.29 - 0.37 0.15 - 0.35 0.50 - 0.80 0.045 0.045

Rolled steel for general structure 
TCVN CT33 0.06 - 0.12 0.12 - 0.30 0.25 - 0.50 0.04 0.045
1765 - 85 CT34 0.09 - 0.15 0.12 - 0.30 0.25 - 0.50 0.04 0.045
(1765 - 85 ) CT38 0.14 - 0.22 0.12 - 0.30 0.40 - 0.65 0.04 0.045
  CT42 0.18 - 0.27 0.12 - 0.30 0.40 - 0.70 0.04 0.045
  CT51 0.28 - 0.37 0.15 - 0.35 0.50 - 0.80 0.04 0.045
JIS G3101  SS 330 - - 0.05 0.05
1995 SS 400 0.20 max 0.55 max 1.60 max 0.05 0.05
  SS 490 - - 0.05 0.05
  SS 540 0.30 max - 1.60 max 0.04 0.04
JIS G3106 SM400 A 0.23 max - 2.5xC min 0.035 0.035
1995 SM400 B 0.20 max 0.35 0.60-1.40 0.035 0.035
  SM490 A 0.20 max 0.55 1.6 max 0.035 0.035
  SM490 B 0.18 max 0.55 1.6 max 0.035 0.035
  SM490 YA 0.20 max 0.55 1.6 max 0.035 0.035
  SM490 YB 0.20 max 0.55 1.6 max 0.035 0.035
ΓOCT CT2 0.09 - 0.15 0.12 - 0.30 0.25 - 0.50 0.045 0.045
380 - 71 CT3 0.14 - 0.22 0.12 - 0.30 0.40 - 0.60 0.045 0.045
  CT4 0.18 - 0.27 0.12 - 0.30 0.40 - 0.70 0.045 0.045
  CT5 0.29 - 0.37 0.15 - 0.35 0.50 - 0.80 0.045 0.045
ASTM 1997 A36 0.26 max 0.40 max 1.60 max 0.04 0.05
A572 Gr42 0.21 max 0.40 max 1.35 max 0.04 0.05
A572 Gr50 0.23 max 0.40 max 1.35 max 0.04 0.05
BS 4360  40B 0.20max 0.50max 1.50max 0.05 0.05
1986 40C 0.18max 0.50max 1.50max 0.05 0.05
  43A 0.25max 0.50max 1.6max 0.05 0.05
  43B 0.21max 0.50max 1.5max 0.05 0.05
  43C 0.18max 0.50max 1.5max 0.05 0.05
  50A 0.23max 0.50max 1.6max 0.05 0.05
  50B 0.20max 0.50max 1.50max 0.05 0.05
  50C 0.20max 0.50max 1.50max 0.05 0.05
DIN 17100 RST37-2 0.17max - - 0.05 0.05
ST44-2 0.21max - - 0.05 0.05
GB700 - 88 Q235A  0.14 - 0.22   0.30 max  0.30 -0.65 0.045 0.05
Q235B  0.12 - 0.20   0.30 max  0.30 -0.70 0.045 0.045
Q235C  0.18 max  0.30 max  0.35 -0.80 0.04 0.04
Q235D  0.17 max  0.30 max  0.35 -0.80 0.035 0.035
GB/T1591 - 94 Q345  0.20 max  0.55 max  1.00 -1.60 0.045 0.045

Sheet piles
JIS A5528 SY 295 0.22 max  0.50 max  1.60 max 0.04 0.04
1998 SY 390 0.22 max  0.50 max  1.60 max 0.04 0.04

  

 

 

 

Sản phẩm khác

THÉP LÁP (THÉP TRÒN ĐƠN ĐẶC)

Dùng trong chế tạo các loại công cụ, phụ tùng trục cán, chi tiết máy, ...

Chi tiết »
THÉP VUÔNG ĐẶC

Dùng trong xây dựng dân dụng, chế tạo máy cơ khí, cầu thang ...

Chi tiết »